> Konference Rybníky > Rybníky 2019
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Rybníky 2019

Pátý ročník konference Rybníky se uskutečnil ve dnech 13. – 14. 6. 2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze a úspěšně navázal na předchozí konference pořádáné pravidelně v červnu. Letošního ročníku se zúčasnilo okolo 170 osob.

Děkujeme všem přednášejícím za krásné příspěvky i všem účastníkům za milou atmosféru.

Sborník

Program

Prezentace

Postřekovské rybníky: byly, jsou a budou (Ing. Luděk Mráz)

Mohou být suchá období důvodem zániku polabských rybníků v 18. století? (Ing. Libor Elleder)

Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovec (Mgr. Dušan Kosour)

Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté jako nástroj pro snížení vstupů z nebodových zdrojů znečištění do povrchových vod (Ing. Anita Petrů)

Výsledky dlouhodobého monitoringu kvality rybničních a říčních sedimentů v České republice (Ing. Marek Baxa)

Rybniční sediment – odpad nebo hnojivo? (doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.)

Příkladová studie recyklace živin z rybničních sedimentů v povodí Horusického rybníka (Ing. Jan Potužák, Ph.D.)

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny (Ing. Adam Beran, Ph.D.)

Kyslíkové poměry v rybnících, aneb kde hledat příčinu poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku – ve vodním sloupci nebo ve dně? (Ing. Martin Musil, Ph.D.)

Rybníky v povodí nádrže Hracholusky (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)

Rezonanční ultrazvuk pro potlačování růstu sinic a řas (PHOTON WATER TECHNOLOGY)

Zkušenosti s použitím ultrazvukového zařízení na vodních plochách v České republice (Ing. Martina Buchtíková)

Rybníky pohledem z výšky – hodnocení kvality vody a eutrofizace pomocí dálkového průzkumu Země (doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.)

Státní pozemkový úřad jako investor rybníků ve Středočeském kraji Podtitul: Výstavba rybníků v rámci pozemkových úprav (Ing. Ivana Capoušková, Ing. Mariana Poborská)

Zvláštnosti navrhování malých závlahových nádrží (prof. Ing. Jan Šálek, CSc.)

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování (Ing. Petr Kavka, Ph.D.)

Průsaky hrází malých vodních nádrží (doc. Ing. Karel Vrána, CSc.)

Oprava a rekonstrukce hrázových objektů MVN (Ing. Libor Jedlička)

Realizační příklady dobré praxe z OPŽP (Ing. Michaela Pechová)

Dotační podpory Ministerstva zemědělství – rybníky (Bc. Karel Pelikán)

Požadavky na rybník jako stavbu z pohledu chovu ryb, aneb co rybáři potřebují a proč? (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)

Porosty na sypaných hrázích a vliv na jejich bezpečnost (Ing. Stanislav Žatecký)

Břehové porosty vodních toků a nádrží (Ing. Jiří Karnecki)