> Konference Rybníky > Rybníky 2018
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Rybníky 2018

Konference Rybníky 2018 byla již čtvrtou v řadě a navázala na konference konané pravidelně v červnu v předchozích letech. Uskutečnila se ve dnech 14. a 15. června s tím, že první den byl věnován přednáškové části a druhý den proběhla exkurze. Tentokrát se přednášková část konala, tak jako v prvním roce, na půdě Fakulty stavební ČVUT. Tento ročník byl co do počtu účastníků největší, když se konference zúčastnilo na 180 osob.

Sborník

Program

Prezentace

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii (prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.)

Horusický rybník a jeho živinová bilance + Zajímavosti ze screeningu rybníků v povodí VN Hracholusky (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)

Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře (RNDr. Jan Potužák, Ph.D.)

Kvalita rybničních sedimentů v zemědělsky využívaném povodí (RNDr. Pavel Novák, Ph.D.)

Manipulace s vodní hladinou rybníků (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)

Bezpečnostní přelivy – rozdílné způsoby technických řešení a jejich vliv na celkovou ekonomiku výstavby malých vodních nádrží (Ing. David Veselý)

Bezpečnostní přelivy historických rybníků – prověření kapacity a možné úpravy, nouzové přelivy (Ing. Stanislav Žatecký)

Problematika výskytu bobrů na rybnících (RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D.)

Změny ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku (Mgr. Marian Velešík)

Návrh, projekce a stavba malých vodních nádrží v subpovodí Předenického potoka v povodí vodárenského toku řeky Úhlavy (Ing. Václav Mazín, Ph.D.)

Výsadby a zajištění vodních prvků v biocentrech (Ing. Zdeněk Jahn, CSc.)

Proč i ornitologové měří průhlednost vody v rybnících? (Mgr. Katarína Slabeyová)

Rybníky a nádrže památkově chráněných areálů (Ing. Miloš Rozkošný Ph.D.)

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod (Ing. Petr Chmelický)

Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař? (Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.)

Zkušenosti s realizací rybníků na území hl. města Prahy – první setkání s rybníky, které jsou součástí exkurze (Ing. Jiří Karnecki)